BUDŻET


DOCHODYDochody ogółem wykonane w 2020 r.

120 686 357

+8,60%

do roku 2019


Dochody ogółem na mieszkańca w 2020 r.

5 719

+9,55%

do roku 2019


5 395,60

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

323,86

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.

1 772,21

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

94,95

Dochody unijne
na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Strzelin w 2020 roku były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), stanowiące blisko 18% wszystkich dochodów Gminy. W stosunku do roku poprzedniego wpływy Gminy Strzelin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano na poziomie wyższym zaledwie o 0,75% natomiast zgodnie z planem na dzień 31.03.2020 r. dochody Gminy z tego tytułu planowano na poziomie wyższym o ponad 600 tys. zł. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu Gminy składa się łącznie na 75,76% wszystkich wpływów. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Strzelin w 2020 r. były wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, które wyniosły 19,1 mln zł i generowały 15,86% wpływów do budżetu. Istotnym źródłem dochodów własnych Gminy były również wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST (wykonane w wysokości 5,4 mln zł) oraz wpływy z podatku rolnego (wykonane w wysokości 2,7 mln zł).10 głównych źródeł dochodów Gminy w 2020 r.


Dochody Gminy STRZELIN w 2020 r.


Dochody podatkowe Gminy strzelin w 2020 r.Udział dotacji inwestycyjnych i środków
zewnętrznych w dochodach ogółem

3,77%

-0,14 p.p.

do roku 2019


Istotne znaczenie w strukturze dochodów budżetowych Gminy Strzelin odgrywały uzyskane w 2020 r. środki zewnętrzne na realizację zadań inwestycyjnych. W 2020 r. łączna wartość uzyskanych środków ze źródeł zewnętrznych wyniosła 4.545.513,79 zł. Dotacje celowe i środki finansowe na dofinansowanie inwestycji przeznaczono na realizację następujących zadań:

  • przebudowa ul. Energetyków w Strzelinie – etap I – 867.000,00 zł;

  • budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gościęcice – 280.793,00 zł;

  • rewitalizacja ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi - pierzeja wschodnia Rynku w Strzelinie – 515.351,95 zł;

  • Gęsiniec - Strzegów droga dojazdowa do gruntów rolnych – 140.700,00 zł;

  • zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego 15.014,87 zł;

  • adaptacja lokalu na mieszkanie chronione - 59.201,01 zł;

  • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy zatok autobusowych ciągu pieszo-rowerowego oraz chodnika w miejscowości Szczodrowice - 22.851,43 zł.

Dodatkowo pozyskane środki ze źródeł zewnętrznych objęły również środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.983.710,00 zł.WYDATKIWydatki ogółem WYKONANE w 2020 r.

120 525 896

+4,22%

do roku 2019


Wydatki ogółem na mieszkańca w 2020 r.

5 712

+5,13%

do roku 2019


4 973,07

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuję na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

738,79

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

3 230 576

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

2 983 185

Wydatki zrealizowane

z dofinansowaniem


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.W ramach budżetu ogólnego, w 2020 r. Gmina Strzelin najwięcej środków wydatkowała na realizację zadań
z zakresu
oświaty i wychowania (32,6 mln zł, co stanowiło ponad 27% budżetu zrealizowanego przez Gminę). Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wydatków Gminy wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu w większości gmin w Polsce. Podobna tendencja miała miejsce również w 2019 r. Wydatki
z obszaru
pomocy społecznej i wsparcia rodziny wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
i wsparcia rodziny wydatkowano łącznie 38,4 mln zł, co stanowiło blisko 32% budżetu Gminy.
Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2020 r. kosztowało ponad 10 mln zł, co stanowiło 8,36% wydatków bieżących Gminy.


Główne kierunki wydatków Gminy strzelin w 2020 r.

W roku 2020 Gmina Strzelin realizowała 7 projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych: 1 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, 4 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020, 1 – w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, 1 – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020.

zadania realizowane z dofinansowaniem unijnym w 2020 r.


ZADŁUŻENIEZadłużenie GMINY NA KONIEC 2020 r.

61 924 706

+4,62%

do roku 2019


Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2020 r.

2 935

+5,53%

do roku 2019


160 461

Wynik budżetu

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

8 915 816

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

51,31%

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

20 019

Koszt obsługi

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.Zadłużenie Gminy Strzelin na koniec 2020 r. wyniosło ponad 61 mln zł. W 2020 r. Gmina dokonała spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich, natomiast w związku z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi zaciągnęło nowy dług w formie kredytu w wysokości 9,69 mln zł. Należy przy tym również wskazać, że wysokość wygenerowanej przez Gminę nadwyżki operacyjnej w 2020 r. (różnicy pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi) zapewnia bezpieczeństwo finansowe Gminy i spełnienie relacji, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.


kształt wpf gminy strzelin wg założeń na dzień 29.09.2020 r.