Wsparcie dla mieszkańców i przedsiębiorców


Grafika - Bezpłatne maseczki dla mieszkańców

gminna akcja szycia maseczek

W ramach akcji szycia maseczek, uszyto i rozdano ok. 9 tys. maseczek (maseczki zostały uszyte przez placówki oświatowe Gminy, oraz wolontariuszy) z czego 6.800 rozdane zostało przy pomocy radnych, sołtysów i druhów z gminnych jednostek OSP mieszkańcom Gminy Strzelin w wieku 60 +, pozostała ilość rozdawana była w trzech punktach na terenie Miasta, Do akcji włączyły się również przedsiębiorstwa z terenu Gminy Strzelin, które przekazały środki finansowe na zakup maseczek wielorazowego użytku, oraz maszyny do szycia.


Maseczki dla Zakładu Opiekuńczego w Strzelinie

wsparcie materialne dla instytucji z terenu gminy

W ramach współpracy, od Aglomeracji Wrocławskiej, Gmina Strzelin otrzymała środki dezynfekujące, termometry maseczki medyczne, rękawice jednorazowe, pulsoksymetry, dzięki tej pomocy oraz środkom zakupionym z Budżetu Gminy, zostały wsparte szkoły, jednostki organizacyjne Gminy Strzelin, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej oraz instytucje tj. Pogotowie ratunkowe w Strzelinie, szpital, CARITAS, i inne.


Dezynfekcja Strzelina

Dezynfekcja przestrzeni publicznej

We współpracy z firmą Südzucker Polska S.A. Zakład Produkcyjny "Cukrownia Strzelin", która nieodpłatnie przekazała Gminie środek dezynfekujący Higienizer pracownicy CUKiT mogli bez przeszkód prowadzić cykliczne akcje dezynfekcyjne realizowane w przestrzeni publicznej Miasta i Gminy Strzelin. Dezynfekcji poddawano m.in. przystanki autobusowe czy pojazdy SKP. Dodatkowo, wnętrza pojazdów SKP poddawane były ozonowaniu, co miało na celu przede wszystkim usunięcie grzybów, pleśni, mikroorganizmów oraz neutralizację zapachów.


Pomoc psychologiczna

Bezpłatne porady psychologiczne

Skutki pandemii dotknęły niemal każdej płaszczyzny życia począwszy od życia rodzinnego, aż po zawodowe. W związku z tym Urząd Miasta i Gminy Strzelin uruchomił bezpłatną pomoc psychologiczną. Z możliwości kontaktu z psychologiem skorzystało ok. 35 osób.


Stacjonarne stanowiska dezynfekcji rąk

Stacjonarne stanowiska dezynfekcji rąk

Na terenie Strzelina (ul. Kościuszki - przy skrzyżowaniu z ul. Pocztową, dworzec Strzelińskiej Komunikacji Publicznej i ul. Książąt Brzeskich - przy skrzyżowaniu z ul. Św. Floriana) pracownicy Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie zamontowali specjalne stacjonarne pojemniki z płynem do odkażania rąk. Pracownicy CUKiT przez cały czas na bieżąco kontrolowali i uzupełniali zasobniki. Aby odkazić dłonie wystarczy nacisnąć nogą przycisk umieszczony w dolnej części urządzenia.


Ambulans wymazowy

Gmina Strzelin zleciła Publicznemu Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie zorganizowanie ambulansu wymazowego (COVID-19) na terenie miasta i gminy Strzelin. Realizacja wyjazdów odbyła się w okresie od 23 kwietnia 2020 roku do 31 maja 2020 roku sfinansowanych na łączną kwotę 4.845,11 zł.

Testy przesiewowe

W związku z otwarciem żłobków i przedszkoli na przełomie maja-czerwca 2020 r. Gmina Strzelin zleciła wykonanie usługi przeprowadzenia badań laboratoryjnych, testy przesiewowe SARS-CoV-2 przeciwciała dla nauczycieli Gminy Strzelin. Testy wykonano 107 osobom, koszt badań wyniósł: 5.350,00 zł.


Grafika - wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców

W związku z ogłoszonym stanem epidemii, związanym z zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2 umożliwiono przedsiębiorcom złożenia indywidualnego wniosku o zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych i należności cywilnoprawnych wobec Gminy Strzelin w zakresie:

  • odroczenia terminu płatności lub rozłożenia zapłaty podatku na raty,

  • odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,

  • umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.


Grafika - wsparcie lokalnej gastronomii

Pomoc dla lokalnej gastronomii

W maju zakończono realizację zadania inwestycyjnego polegającego na rewitalizacji ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi - pierzeja wschodnia Rynku w Strzelinie.

Na wspomnianym, gminnym terenie, udostępniono lokalom gastronomicznym powierzchnie pod ogródki gastronomiczne.

Na czas obowiązywania obostrzeń związanych ze stanem epidemii, Gmina Strzelin odstąpiła od pobierania opłat za dzierżawę tych terenów. Udostępnianie wspomnianych powierzchni pod ogródki gastronomiczne, w czasie obowiązywania obostrzeń, odbywa się na podstawie umowy użyczenia terenu.