SYSTEM OŚWIATOWY GMINY


OŚWIATA - PODSTAWOWE PARAMETRY114

Liczba dzieci objętych nauczaniem przedszkolnym

65,62%

Współczynnik skolaryzacji przedszkolnej


Wskaźnik określa stosunek liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-5 lat w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku.

20,98

Średnia liczebność oddziałów w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.

1,64

Średnia liczba etatów nauczycielskich na oddział w SP


Wskaźnik określa ilu nauczycieli przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.


1 762

Liczba dzieci w szkołach podstawowych

92,59%

Współczynnik skolaryzacji w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa jaki odsetek dzieci objętych obowiązkiem szkolnym pobiera naukę w szkole podstawowej.

12,76

Liczba uczniów na etat nauczycielski w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada na 1 etat nauczycielski w szkole podstawowej.

9,0

Wskaźnik efektywności zatrudnienia nauczycieli


Wskaźnik określa ilu uczniów potrzeba, aby sfinansować 1 umownie liczony etat nauczyciela.System oświatowy Gminy STRZELIN w 2020 r.


W roku szkolnym 2019/2020 Gmina Strzelin prowadziła 1 przedszkole publiczne, 5 szkół podstawowych oraz 1 samorządową szkołę muzyczną I st. w podziale na:


 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzelinie,

 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Strzelinie,

 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie,

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Białym Kościele,

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kuropatniku,

 • Przedszkole Miejskie "Kolorowa Kraina" w Strzelinie,

 • Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Strzelinie (na mocy porozumienia z dn. 18 sierpnia 2020 r. szkoła zostanie przekazana do prowadzenia i utrzymania przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu od dnia 1 stycznia 2021 r., przyjmując jednocześnie nazwę Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Strzelinie).

Organizacja szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020

Ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2 rok szkolny 2019/2020 zdecydowanie różnił się od poprzednich.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 25 marca 2020 r. zorganizowana została realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie, rodzice i nauczyciele stanęli przed nowym i niezwykle trudnym wyzwaniem, przed jakim postawiła nas wszystkich pandemia COVID-19. Konieczność zastosowania edukacji zdalnej było dla wszystkich niełatwą zmianą.

Poziom zatrudnienia nauczycieli w przedszkolu i szkołach podstawowych wynika przede wszystkim z liczby oddziałów i godzin zajęć obowiązkowych, podziału na grupy na wybranych zajęciach, z prowadzenia zajęć dodatkowych pozalekcyjnych oraz rozbudowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej ze względu na dużą liczbę uczniów posiadających opinie i orzeczenia ze względu na różne potrzeby edukacyjne. Poziom zatrudnienia pracowników administracji i obsługi wynika ze specyfiki działalności, w tym z prowadzenia bloku żywieniowego, kompleksów sportowych, jak również popołudniowych i sobotnio-niedzielnych wynajmów.

ZATRUDNIENIE KADRY NAUCZYCIELKSIEJ W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Najwyższy stopień awansu zawodowego, czyli stopień nauczyciela dyplomowanego, w roku szkolnym 2019/2020 posiadało 59% zatrudnionych nauczycieli szkół podstawowych. Niższy stopień nauczyciela kontraktowego posiadało 19%, natomiast nauczycieli kontraktowych oraz stażystów w szkołach podstawowych zatrudniano odpowiednio 15% i 7%. W roku szkolnym 2019/2020 na doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych wydatkowana została kwota 41.056,84 zł, w tym: opłaty za szkolenia wyniosły 34.700,79.

WYDATKI na wynagrodzenia w oświacie w 2020 r.

(bez oddziałów zerowych i świetlic)


realizacja zadań z zakresu oświaty na rzecz uczniów w 2020 r.


Dowożenie uczniów do szkół

W ramach zadań gminy Zespół Oświaty Gminnej w Strzelinie zorganizował codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły przy Stowarzyszeniu Świętego Celestyna w Mikoszowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skoroszowicach. Zapewniony został również dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych we Wrocławiu. We wszystkich jednostkach przewozowych zapewniona jest opieka dla dzieci.


Suma wydatków poniesionych w 2020 r. na dowożenie uczniów do szkół wyniosła 1.107.461,59 zł. Z tej kwoty, w ramach zakupu usług pozostałych, 465.954.05 zł wydatkowano na usługę dowozu świadczoną przez firmę zewnętrzną.

Wsparcie materialne dla uczniów

W 2020 r. na stypendia dla uczniów wydatkowano 144.091,42 zł, z czego 53.420,00 zł stanowiła pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym. W pierwszym i drugim półroczu stypendia socjalne otrzymało odpowiednio 91 i 75 uczniów. Podział stypendiów motywacyjnych kształtował się następująco:

 • SP nr 3: 2.100,00 zł,

 • SP nr 4: 5.600,00 zł,

 • SP nr 5: 36.400,00 zł,

 • SP w Białym Kościele: 1.400,00 zł,

 • SP w Kuropatniku: 4.200,00 zł,

 • stypendia dla dzieci romskich: 3.720,00 zł.


DOPOSAŻENIE PLACÓWEKStan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych uznać

należy za dobry, co jest rezultatem stałych, znacznych nakładów finansowych czynionych od kilku lat. W okresie sprawozdawczym czyniono stale działania dla poprawy bazy lokalowej placówek oświatowych, w tym wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne. Prace remontowe realizowane w placówkach oświatowych w 2020 r.:Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzelinie:

 • remonty i inwestycje: naprawa elewacji sali gimnastycznej, remont instalacji sanitarnych, demontaż i montaż instalacji wodnej, malowanie sal lekcyjnych

 • wyposażenie: meble, drukarka i inne artykuły komputerowe, szlifierka, reduktory prysznicoweSzkoła Podstawowa nr 4 w Strzelinie:

 • remonty i inwestycje: wymiana fotorezystora w palniku olejowym, naprawa instalacji elektrycznej oświetlenia, naprawa chłodziarki

 • wyposażenie: artykuły AGD do stołówki, hydranty, laptop do sekretariatu, mebleSzkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie:

 • remonty i inwestycje: wymiana oświetlenia, zakup i montaż koszy do sali gimnastycznej, nawierzchnia boiska i bieżni, wycinka drzew, wymiana rury instalacji C.O., montaż sygnalizacji i kamer, zakup siatki ogrodzeniowej

 • wyposażenie: meble, nożyce spalinowe, wyposażenie kuchniSzkoła Podstawowa w Białym Kościele:

 • remonty i inwestycje: podłoga interaktywna, instalacja alarmu w nowym budynku,

 • wyposażenie: drukarka i artykuły komputerowe, książki, wykładzina PCV, notebook i torba, mebleSzkoła Podstawowa w Kuropatniku:

 • remonty i inwestycje: montaż i wymiana zabezpieczeń prądowych, zakup i montaż drzwi, przyłącze sieciowe

 • wyposażenie: meble, rolety i zasłony, szlifierka i pilarka, książki do biblioteki, drabiny, dywany, piec konwekcyjno-parowyPrzedszkole Miejskie w Strzelinie:

 • remonty i inwestycje: usuwanie bieżących usterek, wymiana stolarki, wymiana okien z parapetami

 • wyposażenie: sprzęt AGD, naczynia, meble, rolety, lampa, laptop i akcesoriaSamorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Strzelinie:

 • remonty i inwestycje: zakup i montaż drzwi do klas, wymiana hydrantów, malowanie sekretariatu, naprawa dachu szkoły

 • wyposażenie: sprzęt muzyczny, sprzęt komputerowy wraz z akcesoriami

 • usługi: strojenie pianina, naprawa pedała w pianinie


Program "Zdalna szkoła" i "Zdalna Szkoła+"Gmina Strzelin otrzymała dofinansowanie w wysokości 79.953,00 zł na zakup tabletów wraz z oprogramowaniem w ramach rządowego programu „Zdalna Szkoła”. W ramach projektu zakupiono 87 tabletów, które zostały użyczone uczniom pięciu szkół z terenu Gminy Strzelin, którzy nie posiadają odpowiedniego sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej w domu.


Celem projektu było wsparcia zdalnego nauczania uczniów wprowadzonego w placówkach szkolnych w związku ze stanem epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Program „Zdalna Szkoła” realizowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.


Gmina Strzelin pozyskała również dofinansowanie w kwocie 94 980,00 zł z programu Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pozwoliły na zakup 37 laptopów niezbędnych do realizacji zadań związanych z kształceniem zdalnym. Zakupiony sprzęt został przekazany do szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Strzelin, a następnie uczniom na czas epidemii Covid-19. Po zakończeniu epidemii sprzęt pozostanie w szkołach. Projekt miał na celu wsparcie uczniów z niezamożnych rodzin z minimum trójką dzieci niemających warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.