GOSPODARKA


LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆWpływy z PIT i CIT na mieszkańca w 2020 r.

1 115

+1,85%

do roku 20192 508

Liczba podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy w 2020 r.

66

Liczba wniosków o wpis do rejestru REGON

102

Liczba wniosków o wypis z rejestru REGONpodatki dla przedsiębiorców obowiązujące w 2020 r.

Stosowanie niższych niż maksymalne stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Strzelin stanowi wyraz dążenia władz do zwiększania potencjału gospodarczego Gminy. Wysokość obowiązujących stawek zapewnia stabilność finansową Gminy, a przy tym gwarantuje możliwość dalszego rozwoju. Pochodną zwiększającej się bazy przedsiębiorców na terenie Strzelina są również uzyskiwane wpływy z podatku PIT i CIT. W 2020 r. wysokość wpływów z tych podatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosła 1.115,09 zł, podczas gdy w 2019 r. było to 1.094,79.

program "wspieramy lokalny biznes"


Gmina Strzelin uruchomiła w kwietniu 2020 roku program "Wspieramy lokalny biznes". W związku z ogłoszonym stanem epidemii, stworzono możliwość złożenia indywidualnego wniosku o zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych i należności cywilnoprawnych wobec Gminy Strzelin, jak również złożenia skorygowanej deklaracji dotyczącej opłat za odpady. Chętne firmy złożyły wnioski i zostały im udzielone ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych czy też czynszów dzierżawnych i opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. Było również zainteresowanie tzw. „zerowymi” deklaracjami dotyczącymi opłat za odpady. W czasie obowiązywania obostrzeń, Gmina zrezygnowała też z pobierania opłat za dzierżawę terenów pod ogródki gastronomiczne. Z ulgi tej skorzystały przedsiębiorstwa prowadzące działalność w obrębie zrewitalizowanej pierzei wschodniej strzelińskiego rynku. W miesiącu kwietniu 2020 r. do symbolicznej złotówki został obniżony czynsz za korzystanie z gminnych lokali użytkowych. Na obniżce skorzystały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą we wspomnianych lokalach. Więcej informacji można znaleźć na stronie Programu.


covid-19, a strzelińskie firmy w roku 2020


Od początku marca do końca maja 2020 r. w Gminie Strzelin zanotowano 20 przypadków zawieszenia, 6 przypadków wykreślenia oraz 17 przypadków założenia działalności gospodarczej w CEIDG. Właściciele firm wykazali się bardzo odpowiedzialną i prospołeczną postawą, wspierając walkę z koronawirusem. Kilka lokalnych firm wsparło finansowo zakup maseczek ochronnych. Gmina Strzelin przeprowadziła akcję "Maseczka dla Seniora". Na potrzeby akcji dostarczano uszyte maseczki, a jedna z firm przekazała maszynę do szycia. Jeden ze strzelińskich zakładów pracy dostarczył środki dezynfekcji, umożliwiając sprawne przeprowadzenie akcji dezynfekcji przestrzeni publicznej.

To nieocenione zaangażowanie pokazuje, że pomimo bardzo trudnej sytuacji na rynku, lokalni przedsiębiorcy potrafią się solidaryzować i działać dla wspólnego dobra. Gmina Strzelin publikowała listę lokali gastronomicznych, lokalnych kwiaciarni czy też firm kosmetycznych i fryzjerskich. Firmy bardzo pozytywnie odniosły się do tego typu działań. Gmina Strzelin promowała też akcje związane z zakupem voucherów na usługi lokalnych firm, co miało na celu pomóc im przetrwać okres, w którym nie mogły prowadzić działalności. Przykładem jest kampania "Nie pozwolę Ci się zamknąć". Zdecydowana większość przedsiębiorstw poradziła sobie z sytuacją stanu epidemii bez konieczności zamknięcia działalności lub zwolnień. Z początkiem czerwca 2020 roku w Strzelinie rozpoczął działalność nowy inwestor z branży meblarskiej, który docelowo chce zatrudniać około 100 osób.wdrożenie standardów obsługi inwestora
w samorządzie województwa dolnośląskiegoGmina Strzelin brała w roku 2020 udział w projekcie pt. „Wdrożenie standardów obsługi inwestora w samorządzie województwa dolnośląskiego”, realizowanym przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej wspólnie z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Projekt ten finansowany jest w ramach programu UE Wiedza Edukacja Rozwój. Działania nakierowane są na uporządkowanie wiedzy na temat obsługi inwestorów polskich i zagranicznych w samorządach Dolnego Śląska i wdrożenie w nich jednolitych standardów. Projekt rozpoczął się we wrześniu 2019 r. i potrwa do końca roku 2021. Wartość projektu wyniosła 1.547.323,84 zł a dofinansowanie: 1.392.445,76 zł. W projekcie występują następujące zadania:

  • Audyt stanu obsługi inwestora w JST

  • Szkolenia dla pracowników oraz kadry kierowniczej JST

  • Doradztwo indywidualne

  • Wdrożenie standardów obsługi inwestora w urzędach JST

  • Wizyta studyjna, współpraca międzyinstytucjonalna, warsztaty "Urząd-Inwestor-IOB"

Drugi etap projektu – szkoleniowy – trwał od początku roku 2020. Prowadzony był cykl szkoleń dla kadry zarządzającej i merytorycznej, obejmujących takie zagadnienia, jak marketing terytorialny, generator ofert lokalizacyjnych czy zarządzanie strategiczne. Tematyką zrealizowanych szkoleń dla kadry merytorycznej JST były standardy obsługi inwestora, przewagi konkurencyjne lokalizacji i oferta inwestycyjna. Wszystkie wydarzenia odbyły się w siedzibie Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej. W trybie online zostały zrealizowane szkolenia z takich tematów, jak strona internetowa przyjazna inwestorowi/generator ofert, marketing terytorialny jak stworzyć dobry materiał promocyjny. W roli prelegentów w szkoleniach wzięli udział praktycy z obu instytucji realizujących projekt (specjaliści ds. obsługi inwestorów, opieki poinwestycyjnej, marketingu i tworzenia materiałów promocyjnych), a także zaproszeni goście, m.in. z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu czy Biuro Promocji Miasta i Turystyki UM Wrocławia.

Osobny cykl szkoleniowy w ramach projektu mieli przedstawiciele kadry zarządzającej dolnośląskich samorządów – wójtowie, burmistrzowie czy sekretarze. W formie zdalnej wspólnie zorganizowane zostały dla nich w maju i czerwcu trzy szkolenia: Standardy obsługi inwestora/przewagi konkurencyjne lokalizacji, Oferta inwestycyjna/generator ofert, Zarządzanie strategiczne rozwojem gospodarczym. Swoją wiedzą podzielili się w ramach tych szkoleń m.in. przedstawiciele PAIH, Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta UMW czy Uniwersytetu Wrocławskiego.

W ramach projektu w 2020 r. Gmina Strzelin wdrożyła następujące standardy obsługi inwestora:

 • zamieszczenie zadań POP (Punkt Obsługi Przedsiębiorcy) w procedurach wewnętrznych gminy;

 • zaplanowanie i rozpoczęcie realizacji działań z zakresu opieki poinwestycyjnej – przyjęty POI (Plan Opieki Poinwestycyjnej);

 • zapewnienie warunków do spotkań z przedsiębiorcami i inwestorami;

 • wskazanie pracowników POP oraz wpisanie zadań z tym związanych do ich zakresów obowiązków;

 • udział pracowników POP w dedykowanych szkoleniach;

 • udział osoby decyzyjnej w sprawach POP w dedykowanych szkoleniach;

 • zebranie informacji na temat czynników atrakcyjności inwestycyjnej gminy;

 • określenie dostępnej oferty lokalizacyjnej gminy.zarządzanie przestrzenią


Odpowiednie zarządzanie przestrzenią w Gminie ma bardzo duże znaczenie dla utrzymania porządku przestrzennego, a uchwalanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ma korzystne długotrwałe efekty. Zmniejsza się liczba wydawanych decyzji o warunkach zabudowy przez co procesy inwestycyjne są sprawniejsze. Nowe plany miejscowe wpływają korzystnie na zagospodarowanie niezabudowanych jeszcze terenów. W Gminie Strzelin cała powierzchnia objęta jest MPZP, co roku jednak podejmowane są uchwały mające na celu dokonanie zmian w obowiązujących planach. Taki stan wpływa pozytywnie na wizerunek Gminy oraz zadowolenie mieszkańców.


W 2020 roku podjęto uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pławna, Strzelin-Grunwaldzka, Strzelin - Osiedle Pozytywistów III, części miejscowości Piotrowice, Strzelin - Pocztowa, Strzelin Krzepicka III oraz dla miejscowości Gęsiniec. W 2020 roku procedowanych było 10 innych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.


109

Liczba MPZP

obowiązujących

7

Liczba planów

uchwalonych

17 041

Powierzchnia objęta

MPZP (ha)

100,00%

Powierzchnia Gminy

objęta MPZP

Grunty na terenie Gminy (bez miasta)

Wartość gruntów na terenie gminy bez miasta: 10.442.714,83 zł.


Grunty na terenie Miasta

Wartość gruntów na terenie miasta: 21.616.355,53 zł.

Wskazane wyżej wartości inwentarzowe gruntów są nieadekwatne do wartości rynkowych.

Rzeczywistą wartość nieruchomości kształtuje rynek, natomiast wycena całościowa mienia jest kosztowna i w związku z powyższym operaty szacunkowe wykonywane są do nieruchomości biorących udział w sprzedaży lub nabyciu. Można szacować, że przy średniej cenie ok. 30,00 zł/m² wartość gruntów gminnych wyniosłaby ok. 88.000 000 zł.TERENY ZIELONE90

Powierzchnia terenów zieleni (ha)

7 330

Powierzchnia terenów chronionych (ha)

67

Drzewa posadzone w 2020 r.

887

Krzewy posadzone w 2020 r.

Widok na miasto