INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA


WODA I ŚCIEKI703 tys.

m3 sprzedanej wody

pitnej dla mieszkańców

1,50 km

nowej sieci

wodociągowej

74 szt.

nowych przyłączy wodociągowych

93,0%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej

578 tys.

m3 odebranych ścieków

od mieszkańców

0,20 km

nowej sieci

kanalizacyjnej

70 szt.

nowych przyłączy kanalizacyjnych

60,3%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacyjnejODPADY KOMUNALNEwydatki na gospodarkę odpadami w 2020 r.

5 545 858

+12,46%

do roku 2019


Bilansowanie systemu w 2020 r.


W 2020 r. system gospodarki odpadami nie uległ zbilansowaniu. Różnica między dochodami a wydatkami opiewała na kwotę -249.359,05 mimo, że uchwałą Rady Miejskiej z dnia 25 lutego 2020 r. zwiększono opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 25,00 zł (+10,50 zł) w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych selektywnie, zaś przypadku braku spełnienia ww. wymogu do 50,00 zł. Dodatkowo od maja 2020 r. wprowadzono obowiązek segregowania odpadów przez wszystkich mieszkańców Gminy Strzelin.


7 892

Odebrane odpady

komunalne z nieruchomości zamieszkałych (tony)

3 238

Odebrane odpady

segregowane (tony)

4 654

Odebrane odpady

niesegregowane (tony)


Struktura zebranych odpadów w 2020 r.


8 137

Odpady odebrane

z nieruchomości i PSZOK (w tonach)

244

Odpady dostarczone

do PSZOK (w tonach)

0,37

Odpady odebrane na

mieszkańca (w tonach)TRANSPORT PUBLICZNYwydatki na transport i łączność w 2020 r.

9 921 863

+60,29%

do roku 2019

Wydatki poniesione na transport i łączność w 2020 r. są znacząco wyższe w porównaniu do tych, które Gmina poniosła w 2019 r. Znaczący wzrost wydatków w tym obszarze jest wynikiem zwiększenia skali wydatków majątkowych zrealizowanych przez Gminę w 2020 r. w obszarze dróg gminnych. W 2019 r. wydatki inwestycyjne wyniosły 2,5 mln zł podczas gdy w 2020 r. zrealizowano je na poziomie 5,9 mln zł. Więcej na temat zadań inwestycyjnych zrealizowanych w obszarze infrastruktury drogowej przedstawiono w zakładce Inwestycje.

Struktura wydatków na transport i łączność w 2020 r.15

Liczba linii

autobusowych

351

Długość linii

autobusowych (w km)

14

Liczba nowych publicznych miejsc parkingowych


71

Liczba nowych

lamp ulicznych


Ulica Brzegowa po remoncie

Ulica Brzegowa po remoncie0,08

Długość nowo wybudowanych

dróg gminnych (w km)

4,82

Długość wyremontowanych dróg gminnych (w km)

1,35

Długość wybudowanych

chodników (w km)

1

Liczba zmodernizowanych

lamp ulicznych


Strzelińska Komunikacja Publiczna

Funkcjonowanie Strzelińskiej Komunikacji Publicznej w 2020 roku zostało w całości sfinansowane z budżetu Gminy Strzelin kwotą: 1.788.504,00 zł. Na 15 linii autobusowych, 4 to linie miejskie obsługujące pasażerów na terenie miasta Strzelin, na których dziennie wykonywanych jest 27 kursów, zaś pozostałe 11 linii podmiejskich obsługuje mieszkańców wszystkich 36 sołectw na terenie gminy Strzelin wykonując dziennie 77 kursów. W ciągu całego 2020 roku autobusy SKP, na obu tych liniach pokonały dystans: 36.652 km i 524.814 km, zaś liczba przewiezionych pasażerów na liniach podmiejskich wyniosła ok. 145.000.

W związku z pierwszą falą pandemii koronawirusa COVID-19, której następstwem były m.in. ograniczenie liczby osób jednocześnie przebywających w środkach transportu publicznego. Problem deficytu miejsc został rozwiązany przez uruchomienie dodatkowych kursów. W celu zapobiegania infekcjom koronawirusa COVID-19 podjęto dodatkowe działania, do których należały m.in.: regularne dezynfekcje autobusów, stosowanie środków ochrony osobistej, odseparowanie kierowców od części pasażerskiej, a także ograniczenie ich kontaktu z pasażerami przez czasowe zawieszenie sprzedaży biletów w autobusach.

Dofinansowanie połączeń kolejowych

W 2020 roku Gmina Strzelin kwotą 58 985,00 zł udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację kolejowych przewozów pasażerskich na wybranych połączeniach komunikacyjnych relacji Wrocław-Strzelin i Strzelin-Wrocław.gospodarka mieszkaniowawydatki na gospodarkę mieszkaniową w 2020 r.

1 389 323

+3,13%

do roku 2019


318

Liczba obowiązujących umów najmu gminnych lokali mieszkalnych w 2020 r.

9

Liczba zawartych umów najmu gminnych lokali komunalnych w 2020 r.

10

Liczba rozwiązanych umów najmu gminnych lokali komunalnych w 2020 r.


75

Liczba obowiązujących umów najmu lokali socjalnych w 2020 r.

4

Liczba zawartych umów najmu lokali socjalnych w 2020 r.

6

Liczba rozwiązanych umów najmu lokali socjalnych w 2020 r.


2,6

Grunty przekazane/sprzedane inwestorom pod budownictwo mieszkaniowe (w ha)

19,7

Zasób gruntów miejskich przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe
w 2020 r. (ha)

2,6

Zasób uzbrojonych gruntów miejskich przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w 2020 r. (ha)
Ochrona środowiska


W ramach ochrony środowiska na terenie Gminy zorganizowano kilka wydarzeń, które miały na celu zachęcić mieszkańców do dbania okolicę, tereny zielone oraz bioróżnorodność. Wśród wszystkich przedsięwzięć wymienić można:

  • "Strzelin dla Środowiska - Pakuj Ekologicznie" - w ramach II edycji partnerskiej i proekologicznej akcji wykonano pięć tysięcy toreb. Trafiły one m.in. do mieszkańców oraz pracowników i klientów partnerskich firm. Celem tego przedsięwzięcia jest zachęcenie mieszkańców do rezygnacji z opakowań wykonanych ze szkodliwych dla środowiska materiałów na rzecz tych bardziej przyjaznych przyrodzie. To również przykład dobrej współpracy samorządu z lokalnym biznesem.

  • "Pojemniki na odpady w kształcie kredki" - na trzech strzelińskich placach zabaw zamontowano nowe pojemniki na odpady o nietypowym kształcie kredki. Pojawiły się na placach zabaw w: Parku Miejskim im. Armii Krajowej, Parku Jordanowskim oraz na Osiedlu Piastowskim, a ich montażem zajęli się pracownicy Centrum Usług Komunalnych i Technicznych.

  • Akcja #sadziMY - przedsięwzięcie zainicjowane przez parę prezydencką odbyło się w nadleśnictwach i siedzibach Lasów Państwowych w całym kraju. Do akcji włączyło się również Nadleśnictwo Henryków, które ulokowało stoisko na targowisku miejskim przy Aquaparku Granit w Strzelinie. Chętni mogli za darmo pobierać sadzonki drzew - buków, lip drobnolistnych i świerków. Do akcji przyłączyła się również Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin Dorota Pawnuk, która pomagała przy rozdawaniu sadzonek.

  • Akcja odkomarzania gminnych placów zabaw.

  • Umowa na usuwanie odpadów z folii rolniczych, sitaki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Na realizację tego przedsięwzięcia gmina Strzelin otrzymała dotację w wysokości 45.000zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

  • Przy Urzędzie Miasta i Gminy w Strzelinie stanął pojemnik w kształcie serca, przeznaczony do do zbierania plastikowych nakrętek. B to dar firmy FB Serwis, która odbiera odpady komunalne od mieszkańców miasta i gminy Strzelin.

  • Odkomarzanie chemiczne wybranych terenów publicznych Strzelina.

  • Pozyskanie dofinansowania na modernizację systemów grzewczych: Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego”

  • Zamontowanie nowoczesnych poidełek w trzech szkołach miejskich (PSP nr 3, PSP nr 4 i PSP nr 5) przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie.


Pojemnik na nakrętki

Pojemnik na plastikowe nakrętki postawiony przy Urzędzie Miasta i Gminy w Strzelinie