Inwestycje


Wartość zrealizowanych wydatków majątkowych

w 2020 r.:

15 589 150
-9,80%
do roku 2019


GŁÓWNE KIERUNKI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY w 2020 r.


INWESTYCJE DROGOWE
Przebudowa ul. energetyków w gminie strzelin

Przebudowa ul. energetyków w gminie strzelin

Koszt: 1.707.375,94


W ramach realizacji zadania przebudowano ponad 600-metrowy odcinek drogi. Wykonana została m.in. nawierzchnia bitumiczna, ciąg pieszy, kanalizacja deszczowa w zakresie montażu kratek ściekowych, studzienek ściekowych i przykanalików, nawierzchnia istniejących wjazdów z betonu asfaltowego, nawierzchnia chodnika z kostki betonowej oraz murek oporowy. Ogromnym wsparciem finansowym wykazały się firmy działające przy ul. Energetyków, które postanowiły partycypować w kosztach tej inwestycji. TECE Industrial Sp. z o. o. zobowiązała się uczestniczyć w nakładach finansowych w kwocie 577 tys. zł a udział Multilayer Pipe Company Sp. z o. o. wyniósł 290 tys. zł. Ponadto gminie Strzelin udało się zawrzeć korzystną współpracę z firmą, której zostały przekazane drogowe płyty żelbetowe z demontażu. W rozliczeniu za płyty, firma dostarczyła na teren budowy (ul. Energetyków) fabrycznie nową kostkę betonową, z której powstał cały chodnik . Firma dokona również rozbiórki i wywozu płyt. Takie rozwiązanie przyniosło gminie spore oszczędności. Inwestycja współfinansowana była ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.255.093,69 zł.remont ul. brzegowej w strzelinie

remont ul. brzegowej w strzelinie

Koszt: 1.446.273,40


Wykonano remont ulicy Brzegowej o długości 915 mb, który obejmował m.in. wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni oraz chodnika z kostki betonowej. Na realizację przedmiotowego zadania gmina Strzelin otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 559.248,25 zł.remont nawierzchni ul. m. konopnickiej w strzelinie

remont nawierzchni ul. m. konopnickiej w strzelinie

Koszt: 826.673,33


W ramach realizacji zadania wyremontowano ulicę M. Konopnickiej w Strzelinie o długości 780 mb. Wykonana została m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna jezdni i chodnik z kostki betonowej. Ponadto powstało wyniesione przejście dla pieszych, które ma na celu zmuszenie kierowców do ograniczenia prędkości a tym samym poprawi bezpieczeństwo pieszych. Należy wspomnieć, że korzystając z okazji strzeliński ZWiK wymienił sieć wodociągową. Na realizację przedmiotowego zadania gmina Strzelin otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 294.233,81 zł.Węzeł przesiadkowy SKP

wykonanie węzła przesiadkowego SKP

Koszt: 465.383,78


W ramach zadania powstało sześć stanowisk postojowych dla minibusów i dwa stanowiska dla autobusów rejsowych. Wykonano również perony dla pasażerów, bitumiczną jezdnię manewrową, wjazdy i wyjazdy z węzła oraz ciąg pieszy. Przebudowano również system odwodnienia. Inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 442.383,78 zł.Gęsiniec - Strzegów droga dojazdowa do gruntów rolnych

Gęsiniec - Strzegów droga dojazdowa do gruntów rolnych

Koszt: 337.661,03


Zrealizowano etap I inwestycji, który polegał na remoncie dwóch ulic w miejscowości Gęsiniec – ul. Tęczowa i Widokowa o łącznej długości blisko 700 mb. Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną jezdni. Na realizację zadania Gmina Strzelin otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych w wysokości 140.700,00 zł.Przebudowa  ul. słonecznej w strzelinie

Przebudowa ul. słonecznej w strzelinie - etap II

Koszt: 246.032,53


Na 150-metrowym odcinku ulicy, zlokalizowanej na terenie strzelińskiego Osiedla na Skarpie, została wykonana kanalizacja deszczowa oraz nowa nawierzchnia drogi z betonu asfaltowego. Jezdnia została ograniczona betonowymi krawężnikami, a zjazdy do istniejących posesji uzupełniono kamiennym tłuczniem. Dzięki tej gminnej inwestycji już wszyscy mieszkańcy ul. Słonecznej mogą korzystać z porządnej drogi. Inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 241.232,53 zł.


Ulica Kochanowskiego po przebudowie

Przebudowa drogi na os. wschodnim (ul. Kochanowskiego)

Koszt: 236.551,17


W ramach zadania przebudowano ulicę Kochanowskiego i kolejny etap ulicy Galla Anonima (do skrzyżowania z ulicą Gabrieli Zapolskiej) poprzez m.in. wykonanie nawierzchni bitumicznej i systemu odwodnienia.remont drogi gminnej w m. dobrogoszcz

remont drogi gminnej w m. dobrogoszcz

Koszt: 132.743,99


Zadanie zostało wykonane w trzech etapach. W ramach pierwszego etapu wykonano utwardzenie podbudowy od strony chodnika na powierzchni ok. 51m2. Drugi etap polegał m. in. na mechanicznym rozebraniu nawierzchni tłucznia kamiennego o grubości

10 cm z wywozem gruzu kamiennego, wykonaniu ławy pod ściek z kostki betonowej pod krawężnik betonowy. W ramach trzeciego etapu zrealizowano prace polegające na wykonaniu nawierzchni bitumicznej, ułożeniu krawężników, ułożeniu ścieku z kostki betonowej o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej, regulacji urządzeń infrastruktury technicznej, wykonanie dodatkowej studzienki ściekowej ulicznej wraz z przykanalikiem.


zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Gęsiniec

zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Gęsiniec

Koszt: 74.925,60


W ramach zadania wykonano 10 miejsc postojowych wraz z dojazdem do nich.remont drogi gminnej w miejscowości Szczodrowice

remont drogi gminnej w miejscowości szczodrowice

Koszt: 70.357,78


Wykonano nową nawierzchnię drogi z masy mineralno-asfaltowej. Pobocza utwardzono mieszkanką kamienną. Łącznie wyremontowano ponad 300 mb drogi.Remont ul. Kryształowej w miejscowości Szczawin

Remont ul. Kryształowej w miejscowości Szczawin

Koszt: 66.477,28


Wykonano remont ulicy o długości 210 mb poprzez wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej. Inwestycja realizowana była przy udziale środków pochodzących z funduszu sołeckiego wsi Szczawin (12 tys. zł).Modernizacja istniejącego systemu monitoringu – etap II

Koszt: 247.787,00


W ramach tego zadania została zdemontowana obrotowa kamera monitorująca obecnie gminny teren przy ulicy Zamkowej, na którym jest m.in. plac zabaw. Zastąpiła ją nowa kamera stałopozycyjna, która ma na tyle szeroki kąt widzenia, że obejmuje swoim zasięgiem całe podwórze i tym samym spełnia swoje zadanie. Zdemontowana kamera obrotowa została przeniesiona do strzelińskiego rynku i jest zamontowana na latarni ulicznej od strony ul. Zamkowej. Monitoruje m.in. wjazd od ulicy Jana Pawła II. W ramach zamówienia zostatały łącznie zakupione cztery kamery stałopozycyjne. Te trzy dodatkowe będą w przyszłości zamontowane w innych miejscach wymagających monitoringu. Oprócz demontażu i montażu kamer wykonano wszelką infrastrukturę niezbędną do prawidłowego działania zmodernizowanego monitoringu.Budowa drogi dojazdowej pełniącej funkcję drogi pożarowej w Nieszkowicach

Koszt: 91.037,00


W ramach inwestycji powstała droga dojazdowa pełniąca funkcję pożarowej o długości 85 mb. Ułożono nawierzchnię z prefabrykowanej kostki betonowej. Ponadto powstał sięgacz drogi zapewniający możliwość manewrowania pojazdami uprzywilejowanymi w kierunku działki kościelnej.inwestycje oświatowe i społeczne
Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi

Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi - pierzeja wschodnia Rynku w Strzelinie

Koszt: 388.048,65 zł (wydatek poniesiony w 2020 r.)


Inwestycja realizowana była w cyklu dwuletnim (2019-2020). W ramach zadania z pierzei zniknął nieestetyczny kamienny murek, a nawierzchnię ciągu pieszego zastąpiła kamienna nawierzchnia z kostki granitowej oraz strzelińskich płyt. Ponadto przebudowana została linia oświetlenia drogowego. Na sfinansowanie zadania gmina otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 1.772.838,53 zł (w tym w 2020 roku 515.352,95 zł).


przebudowa kotłowni w budynku sp w białym kościele

przebudowa kotłowni w budynku sp w białym kościele

Koszt: 384.744,00


W ramach przebudowy została wykonana nowa kotłownia na olej opałowy wraz z magazynem zlokalizowanym w części piwnicznej budynku. Kotłownia wyposażona jest w nowoczesny kocioł na olej opałowy wraz z niezbędnym osprzętem, a także pięć zbiorników o pojemności 2 m3, co pozwoli zmagazynować 10 m3 oleju opałowego. Inwestycja została zrealizowana przy udziale środków własnych gminy oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Dofinansowanie wyniosło 74.125,00 zł a dodatkowo gmina pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczkę udzieloną na preferencyjnych warunkach.Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gościęcice

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gościęcice

Koszt: 248.462,00 zł (wydatek poniesiony w 2020 r.)


W ramach inwestycji realizowanej w cyklu dwuletnim (2019-2020) powstał parterowy, niepodpiwniczony obiekt, który będzie miejscem nawiązywania kontaktów społecznych a przede wszystkim integracji społeczności wiejskiej. W budynku znajduje się duża sala z kominkiem przeznaczona na organizację spotkań i wydarzeń. W świetlicy zlokalizowano ponadto: zaplecza kuchenne, sanitariaty oraz pomieszczenie gospodarcze. Ponadto wykonany został również taras wraz z balustradami. Dodajmy, że całkowita powierzchnia obiektu to ok. 170 m2 a powierzchnia tarasu wynosi ok. 50 m2. Na sfinansowanie zadania Gmina Strzelina otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 352.342,00 zł (w tym w 2020 roku 280.793,00 zł).


Budowa placu zabaw na terenie Osiedla "Na Skarpie" w Strzelinie

Budowa placu zabaw na terenie Osiedla "Na Skarpie" w Strzelinie

Koszt: 222.940,00


Plac zabaw powstał na strzelińskim Osiedlu na Skarpie (przy dawnej wieży ciśnień), w sąsiedztwie boiska o sztucznej nawierzchni, siłowni zewnętrznej i toru rowerowego (pumptrack). Został wyposażony w urządzenia m.in. tyrolka, pająk, huśtawki, piaskownica, trampoliny, mostek, bujaki i koparka. Zamontowano ogrodzenie panelowe wraz z furtką i bramą oraz chodnik betonowy. Warto podkreślić, że budowa placu zabaw to inwestycja wybrana przez mieszkańców w ramach Strzelińskiego Budżetu Obywatelskiego.POZOSTAŁE zrealizowane zadania inwestycyjne w 2020 r.