REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE


Niniejsza część przedstawia podsumowanie najważniejszych zadań wykonywanych w 2020 roku przez Miasto i Gminę Strzelin w związku z realizacją lokalnych polityk, programów i strategii.


Spośród wielu uchwał Rady Miejskiej stanowiących o kierunkach realizacji lokalnych polityk, programów i strategii, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Strzelin, które jest dokumentem o charakterze strategicznym, wyznaczającym główne kierunki rozwoju przestrzennego Gminy.


Istotna część zadań Burmistrza w 2020 roku związana była z realizacją i wdrożeniem działań zaplanowanych w licznych dokumentach o charakterze programowym i strategicznym, w tym programom dedykowanym konkretnym zadaniom własnym.18


dokumentów i programów strategicznych Gminy były realizowanych w 2020 roku,
w tym:
5

z obszaru

ochrony środowiska

3

z obszaru

pomocy społecznej

1

o charakterze

ogólnym


2

z obszaru

ładu przestrzennego

2

z obszaru

gospodarki komunalnej

3

z obszaru

ochrony zdrowia

1

z obszaru

gospodarki mieszkaniowej

1

z obszaru

rewitalizacji-


Krótki opis realizacji


STUDIUM UWARUNKOWAŃ I Kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy STRZELIN

W roku 2020 trwało opracowanie dwóch procedur mających na celu zmianę i aktualizację Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Strzelin.


miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

W roku 2020 trwało opracowanie 16 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Uchwalono 7 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.


wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu zwik sp. z o.o. w STRZELINIE na lata 2020-2024

W ramach realizacji Programu w 2020 realizowano następujące przedsięwzięcia:

 • Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Strzelin (rbm).

 • Rozbudowa sieci wodociągowej w Szczawinie (dokumentacja + rbm).

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pławna - Trześnia etap Ia oraz wymiana pomp sieciowych w SUW Karszów (rbm).

 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Piastów Śląskich w Strzelinie ( dokumentacja).

 • Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu Wschodnim w Strzelinie ( dokumentacja rbm).

 • Budowa sieci wodociągowej w ulicy Królowej Jadwigi w Strzelinie w Strzelinie.


plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy STRZELIN

Dofinansowania do wymiany ogrzewania, promowanie transportu niskoemisyjnego. Kontrole antysmogowe, akcje edukacyjne w zakresie ograniczania niskiej emisji, modernizacja oświetlenia drogowego.


ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STRZELIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2020 ROK

W toku realizacji niniejszego Programu w 2020 roku podjęto następujące działania:

 • Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań zleconych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji, na który wydatkowano kwotę w wysokości 394.276,89 zł.

 • Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania zleconego w zakresie poprawy bazy sportowej na terenie Gminy Strzelin poprzez remont boiska sportowego przy ul. Staromiejskiej w Strzelinie, na który wydatkowano kwotę w wysokości 20.000,00 zł.

 • Realizacja zadań publicznych zleconych na wniosek organizacji pozarządowych w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji (art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), na które wydatkowano kwotę w wysokości 84.240,59 zł.

 • Realizacja zadań publicznych zleconych na wniosek organizacji pozarządowych w zakresie polityki społecznej (art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), na które wydatkowano kwotę w wysokości 6.840,00 zł.


GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA I GMINY STRZELIN NA ROK 2020

W ramach realizacji niniejszego Programu w 2020 r. podjęto następujące działania:

 • Organizacja punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz realizacja zajęć terapeutycznych, informacyjno-edukacyjnych i korekcyjnych dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, substancji odurzających oraz narkotyków w kwocie 23.940,00 zł.

 • Realizacja zadań publicznych zleconych, na wniosek organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień (art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w wysokości 3.975,00 zł.

 • Realizacja zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień poprzez organizację półkolonii lub wyjazdowego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Strzelin w kwocie 35.200,00 zł (ilość osób objętych zadaniem: 119 dzieci).


GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA I GMINY STRZELIN NA ROK 2020

W ramach realizacji niniejszego Programu w 2020 r. podjęto następujące działania:

 • Zwiększenie dostępności do świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia uzależnień dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz przekazanie środków finansowych na funkcjonowanie punktów konsultacyjnych w kwocie 52.382,00 zł.

 • Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych, jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży - przeciwdziałanie uzależnieniom w kwocie 13.530,00 zł.

 • Realizacja zadań publicznych zleconych, na wniosek organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień (art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w wysokości 15.985,00.

 • Przeprowadzenie zajęć edukacyjno-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych oraz półkolonii letniej w wysokości 20.000,00 zł.

 • Realizacja zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień poprzez organizację półkolonii lub wyjazdowego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Strzelin w kwocie 74.000,00 zł (ilość osób objętych zadaniem: 180 dzieci).

 • Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień na który wydatkowano kwotę 30.700,00 zł.

 • Doposażenie gabinetu Poradni Terapii Uzależnień w kwocie 23.093,82 zł. Przekazanie literatury oraz publikacji naukowych o tematyce profilaktyki uzależnień Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej, Filia w Strzelinie w kwocie 1.500,00 zł.

Program w liczbach:

 • Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Strzelin (stan na dzień 31.12.2020 r.):

 1. przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży: 50 punktów

 2. przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży: 15 punktów

 • Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2020 roku -

 1. przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (według zawartości alkoholu):

  • do 4,5% oraz piwa - 9 zezwoleń

  • od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) – 8 zezwoleń

  • powyżej 18% - 8 zezwoleń

  • Ogółem: 25 zezwoleń

 2. przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (według zawartości alkoholu):

  • do 4,5% oraz piwa - 2 zezwolenia

  • od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) - 2 zezwolenie

  • powyżej 18% - 2 zezwolenia

  • Ogółem: 6 zezwoleń

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku w wysokości 581.431,44 zł przeznaczono na realizację Gminnych Programów Profilaktycznych.


Partnerstwo w realizacji projektu pt. „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego – projekt grantowy

Grafika Dofinansowanie na modernizacją systemów grzewczychNiniejszy Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

W 2020 roku przeprowadzono I turę naboru wniosków o udzielenie grantu, w ramach realizacji projektu.

42 wnioskodawców z Gminy Strzelin otrzymało grant i może przystąpić do realizacji modernizacji systemu ogrzewania.

PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH PRZECIW GRYPIE DLA OSÓB W WIEKU 65 LAT I POWYŻEJ Z TERENU MIASTA I GMINY STRZELIN NA LATA 2018-2020

Grafika - Darmowe szczepienia dla seniorów

W 2020 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizatora Programu szczepień profilaktycznych przeciw grypie. Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu: 26.397,00 zł, ilość osób zaszczepionych: 378 osób.


PROGRAM OPIEKI NAD Zabytkami dla Miasta i Gminy Strzelin na lata 2016-2020.

Gmina Strzelin troszczy się o cenne obiekty zabytkowe, konsekwentnie partycypując w kosztach prac remontowych i konserwatorskich. Na realizację Programu opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Strzelin w 2020 roku przeznaczono 104.480,00 zł. O dotację z gminy Strzelin ubiegały się lokalne parafie.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY STRZELIN W 2020 R.

W ramach programu m.in. wydawano skierowania na sterylizację, kastrację i usypianie ślepych miotów, zapewniano całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; odławiano bezdomne zwierzęta; sprawowano opiekę nad kotami wolnożyjącymi w tym ich dokarmianie.


PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY STRZELIN NA LATA 2017-2032

Program ma na celu wzrost bezpieczeństwa środowiskowego i zdrowotnego w Gminie Strzelin poprzez usunięcie materiałów budowlanych zawierających azbest.


PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY STRZELIN NA LATA 2017-2020 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2024

W 2020 roku podejmowano działania związane z programem gminnych dofinansowań do realizacji zadań proekologicznych (wymiana ogrzewania, wykonanie przyłącza do kanalizacji oraz przydomowej oczyszczalni ścieków). Prowadzono także kontrole w zakresie właściwego gospodarowania ściekami przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Poniesione wydatki w zakresie ochrony środowiska dotyczyły wypłacenia dofinansowania na wykonanie zadań proekologicznych dla 50 osób w kwocie 146.934,86 zł. Dofinansowano następujące zadania:

 • montaż pompy ciepła dla 6 osób w kwocie 18.900,00 zł

 • montaż przydomowej oczyszczalni ścieków dla 3 osób w kwocie 8.987,06 zł

 • montaż kolektorów słonecznych dla 1 osoby w kwocie 1.375,00 zł

 • wymiana oraz montaż pieca ekologicznego dla 35 osób w kwocie 108.300,00 zł

 • Wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej dla 6 osób w kwocie 9.372,80 zł.

Ulotka - wsparcie psychologiczne dla osób dorosłych

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020

Prowadzono działania o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym, przekazując osobom zgłaszającym się do instytucji pomocowych ulotki oraz zawieszając w instytucjach plakaty dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pracownicy GOPS uczestniczyli w szkoleniach oraz w superwizji w zakresie interwencji kryzysowej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W okresie VI-XII 2020 zrealizowano projekt ,,Sztuka życia" w ramach którego zostały zrealizowane działania: konsultacje telefoniczne, opracowanie bajki terapeutycznej, konferencja, lokalna kampania i promocja projektu.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA I GMINY STRZELIN NA LATA 2016-2021

W 2020 roku prowadzono stały monitoring potrzeb i problemów społeczności. Rodziny otrzymały wsparcie w kryzysie (problemy wychowawcze, przemoc, utrata pracy). Prowadzono działania informacyjne w celu poprawy świadomości mieszkańców na temat przemocy w rodzinie. Działania zmierzające poprawie warunków do zachowania samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie systemu usług specjalistycznych, m.in. rozwijanie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych.


WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY STRZELIN NA LATA 2015-2020

Mieszkaniowy zasób Gminy tworzą lokale mieszkalne usytuowane w budynkach stanowiących w 100% własność Gminy oraz lokale położone w budynkach będących współwłasnością Gminy i osób fizycznych /wspólnoty mieszkaniowej.

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. mieszkaniowy zasób Gminy stanowi:376 lokali mieszkalnych, w tym: 160 lokali w budynkach stanowiących w 100% własność Gminy Strzelina - 5.147,98 m2 powierzchni użytkowej oraz 216 lokali w budynkach stanowiących współwłasność /wspólnoty mieszkaniowe/ – 8.828,68 m2. Gmina Strzelin posiada także 1 lokal chroniony. Na 109 budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Strzelin: 25 jest w stanie dobrym, 63 w stanie średnim i 21 w stanie złym.

W roku 2020 sprzedano 12 lokali mieszkalnych, o łącznej powierzchni użytkowej: 483,86 m2. Wpływy ze sprzedaży lokali wyniosły w 2020 r.: 158.603,00 zł.


PROGRAM ZACHOWANIA ZADRZEWIEŃ PRZYDROŻNYCH GMINY STRZELIN

Celem programu jest wsparcie w prawidłowym oraz komplementarnym zarządzaniu zadrzewieniami. W ramach realizacji niniejszego Programu w 2020 roku prowadzono nasadzenia w pasach drogowych w zamian za usunięte drzewa. Podjęto działania związane z odtwarzaniem nasadzeń przydrożnych oraz pielęgnacją drzew rosnących w pasach drogowych.

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY STRZELIN NA LATA 2016-2023

W ramach niniejszego dokumentu strategicznego, w 2020 roku podjęto następujące działania:

 • Rewitalizacja terenu po byłym lodowisku w Strzelinie w celu nadania mu nowych funkcji społeczno-rekreacyjnych (opracowano dokumentację).

 • Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi-pierzeja południowo-wschodnia-pierzeja wschodnia Rynku w Strzelinie realizowana w cyklu dwuletnim 2019-2020. W ramach inwestycji wymieniono nawierzchnię ciągów pieszych na płyty kamienne oraz kostkę kamienną, wykonano schody i rampy dla niepełnosprawnych, przebudowano linię oświetlenia drogowego (zamontowano m.in. nowe latarnie), wyremontowano odwodnienie oraz zamontowano urządzenia małej architektury (kosze i ławki). Na zrewitalizowanej pierzei Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie zamontował stylowe poidełko, z którego mogą korzystać zarówno ludzie, jak i psy. Pojawiły się tam również barwne wieże kwiatowe. Usunięte drzewa i krzewy zastąpiły nowe nasadzenia. Poniżej zaprezentowano kilka zdjęć ukazujących efekty przeprowadzonych prac.

Zdjęcie - rewitalizacja Rynku w Strzelinie
Zdjęcie - rewitalizacja Rynku w Strzelinie - nowe nasadzenia
Zdjęcie - rewitalizacja Rynku w Strzelinie nr 2