ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA I WSPARCIE DLA RODZIN


Wysokość zrealizowanych wydatków w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny:

38 417 111
+18,28%
do roku 2019Wzrost wydatków na pomoc społeczną i wsparcie dla rodziny w 2020 r. wiąże się ze znaczącym wzrostem wydatków Gminy Strzelin na wypłatę świadczeń wychowawczych. W 2019 r. na ten cel wydatkowano 25,8 mln zł podczas gdy w 2020 r. wydatki te wyniosły ponad 31,3 mln zł. W 2020 roku dokonywano wypłaty świadczeń wychowawczych na podstawie wniosków złożonych w roku 2019. Rozpatrywano również wnioski na nowonarodzone dzieci, a także wnioski przekazane do dalszej realizacji z innych ośrodków zgodnie z właściwością terytorialną.


31 328 643

Wysokość wypłaconych świadczeń społecznych

2 567 240

Wydatki na bieżące utrzymanie GOPS

29 849 651

Wysokość zrealizowanych zadań zleconych


ŚWIADCZENIA WSPARCIA MATERIALNEGO W LICZBACH

W 2020 r. ze środków rządowego programu "Rodzina 500+" skorzystało 3.528 dzieci. Na wskazany cel wydatkowano 21.440.419,08. Z kolei świadczenie "Dobry Start 300+" objęło 2.361 dzieci. Całkowita kwota świadczenia wyniosła 708.300,00 zł.


Przyczyny korzystania z pomocy społecznej w 2020 r.


Najczęściej występującym powodem korzystania z pomocy społecznej w Gminie Strzelin w 2020 r. były bezrobocie, niepełnosprawność i długotrwała lub ciężka choroba. Należy przy tym zaznaczyć, że rodzina może korzystać z pomocy z powodu różnych przesłanek jednocześnie (ta sama rodzina może być ujęta w tabeli w pozycjach ubóstwo, bezrobocie i długotrwała lub ciężka choroba). Aby uzyskać pomoc ze strony GOPS rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc musi spełnić co najmniej dwie przesłanki tj. po pierwsze dochód osoby lub rodziny nie może przekroczyć kryterium ustawowego, po drugie musi wystąpić co najmniej jedna przesłanka, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. W 2020 r. najczęściej z usług ośrodka korzystały osoby długotrwale chore i z niepełnosprawnością.


W 2020 roku świadczeniami pieniężnymi objęto 460 rodzin a niepieniężnymi 392 rodzin. Pracę socjalną świadczono wobec 98 rodzin.GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJWybrane Programy realizowane przez gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

  • Gminny program przeciwdziałania narkomanii dla Miasta i Gminy Strzelin na rok 2020

  • Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Miasta i Gminy Strzelin na rok 2020

  • Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2020

  • Strategia rozwiązywania problemów społecznych Miasta i Gminy Strzelin na lata 2016-2021


Szczegółową informację na temat realizacji ww. programów przedstawiono w zakładce Realizowane polityki, programy i strategie.


Grafika dla programu Wspieraj Seniora

Wspieraj seniora


Ośrodek Pomocy Społecznej od października 2020 roku realizował rządowy program „Wspieraj seniora”. Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo. Skierowany jest do osób 70+. W ramach tego programu GOPS Strzelin przyjmował i realizował zgłoszenia telefoniczne od osób starszych zarówno poprzez infolinię krajową, jak również poprzez telefony kontaktowe Ośrodka. W czasie funkcjonowania programu przyjęto 10 zgłoszeń od 6 osób. Koszt obsługi programu wyniósł 13.301 zł.


Pomoc w zakresie dożywiania


W ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w 2020 roku pomocą objętych zostało 511 osób, z czego 184 osoby mieszkające na wsi. Z pomocy w formie posiłków skorzystało 289 osób, a w postaci zasiłków celowych 396 osób. Liczba dzieci objętych programem i korzystających z obiadów wynosi 193 osoby, a liczba osób dorosłych to 96. Wydatki poniesione na realizację programu wynoszą łącznie 253.050 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 151.830, gminy 101.220 zł.

Zdjęcie stołówkiopieka zdrowotna na terenie gminy


Na podstawie danych udostępnionych przez Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie

W zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej najwięcej pacjentów przyjęto w ramach poradni chirurgicznej oraz ginekologiczno-położniczej. W ramach podstawowej opieki zdrowotnej przyjęto 787 pacjentów podczas wizyt domowych oraz w formie tradycyjnej przyjęto 37.982 pacjentów.


W 2020 roku udzielono
6.057 teleporad, z czego 670 stanowiły teleporady ambulatoryjne, a 5.387 teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.


Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie - budynek