BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE


Wydatki zrealizowane w ramach
bezpieczeństwa publicznego w 2020 r.:

1 723 891

+36,83%

do roku 2019W roku 2020 Gmina Strzelin przeznaczyła 1.723.890,55 zł, na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową. Jest to wzrost o 36,83% w stosunku do roku poprzedniego. W kwocie tej mieszczą się wydatki majątkowe oraz bieżące. Na zadania bieżące przeznaczono 1.284.347,03 zł, natomiast na wydatki majątkowe przeznaczono 439.543,52 zł.


Wzrost wydatków Gminy Strzelin w 2020 r. w stosunku do roku poprzedniego wynika przede wszystkim ze skali zrealizowanych zadań inwestycyjnych. W 2020 r. zrealizowano II etap zadania związanego z modernizacją istniejącego monitoringu miejskiego, udzielono wsparcia finansowego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Strzelinie oraz zakupiono samochód dla Straży Miejskiej.


Ćwiczenia jednostek ochrony przeciwpożarowej pod kryptonimem ,,Las 2020"
Samochód Straży Miejskiej
Strażacy w akcjiW roku 2020 w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, zostały zrealizowane następujące zadania:

  • sukcesywnie i na bieżąco gmina wyposażała jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Brożca, Kuropatnika, Nowolesia i Nieszkowic w niezbędny sprzęt mający za zadanie ułatwienie strażakom podejmowania działań ratowniczo - gaśniczych. W roku 2020 na utrzymanie jednostek OSP, zakupy sprzętu, wyszkolenia i ubezpieczenia zostały wydane środki w kwocie 298.000 zł;

  • w związku z licznymi podtopieniami, Gmina Strzelin doposażyła jednostki OSP Brożec, Nowolesie i Kuropatnik w nowoczesne bardzo wydajne pomy szlamowe niezbędne w przypadku podejmowania działań związanych z wypompowywaniem wody z zalanych piwnic, domów oraz stadionu miejskiego;

  • gmina przekazała dotację w wysokości 37.633,39 zł na zakupy sprzętu i umundurowania do środków finansowych pozyskanych przez gminne jednostkom OSP z programów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej PSP;

  • doposażono strażaków w niezbędne środki ochrony osobistej w związku z pandemią COVID-19.


Pompa do walki z podtopieniami - OSP Brożec
Analizator narkotyków
Środki ochronne


Straż Miejska w Strzelinie w liczbach


Ewidencja wyników


Pozostałe działania


Współpraca straży gminnej z Policją