WSPÓŁPRACA Z NGO


Wartość udzielonych dotacji w 2020 r.:

730 231

-11,61%

do roku 2019Otwarte konkursy ofertWspółpraca z organizacjami pozarządowymi realizowana była przede wszystkim poprzez zlecenie realizacji zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.1057). Zadania realizowano w obszarze:

  • kultury fizycznej i sportu;

  • wspierania warunków sprzyjających rozwojowi sportu;

  • wspierania działań na rzecz osób uzależnionym od alkoholu, narkotyków i innych uzależnień oraz profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną.

W zakresie kultury fizycznej i sportu Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin dnia 17.01.2020 roku ogłosiła otwarty konkurs ofert na zadanie pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku ” w terminie realizacji zadań od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku. Oferty

złożyło 19 organizacji pozarządowych, 19 ofert spełniło wymogi formalne, zlecono realizację zadań publicznych 18 organizacjom pozarządowym z jednoczesnym podpisaniem 17 umów o udzielenie dofinansowania. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania: 400.000,00 zł.

W zakresie wspierania warunków sprzyjających rozwojowi sportu dnia 02.06.2020 roku Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin na podstawie Uchwały Nr IX/77/11 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 31 maja 2011 roku, ogłosiła nabór wniosków na wykonanie zadania publicznego pn.: „Poprawa bazy sportowej na terenie Gminy Strzelin poprzez remont boiska sportowego w Strzelinie przy ul. Staromiejskiej”. Oferty złożyło 1 organizacja pozarządowa, 1 oferta spełniła wymogi formalne, zlecono realizację zadań publicznych 1 organizacji pozarządowej z jednoczesnym podpisaniem 1 umowy o udzielenie dofinansowania. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania: 20.000,00 zł.

W zakresie wspierania działań na rzecz osób uzależnionym od alkoholu, narkotyków i innych uzależnień oraz profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin dnia 09.01.2020 roku ogłosiła otwarty konkurs ofert pn.: „Wspieranie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień”. Oferty złożyły 2 organizacje pozarządowe, 1 oferta spełniła wymogi formalne, zlecono realizację zadań publicznych 1 organizacji pozarządowej z jednoczesnym podpisaniem 1 umowy

o udzielenie dofinansowania. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania: 48.000,00 zł.

W zakresie działań na rzecz pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków i innych uzależnień oraz działań profilaktycznych informacyjnych i edukacyjnych Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin w dniu 03.06.2020 roku ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Wspieranie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień poprzez organizację półkolonii lub wyjazdowego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Strzelin”. Oferty złożyło 6 organizacji pozarządowych, 6 ofert spełniło wymogi formalne, zlecono realizację zadań publicznych 5 organizacjom pozarządowym z jednoczesnym podpisaniem 5 umów o udzielenie dofinansowania. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania: 100.000,00 zł. W letnim wypoczynku w formie półkolonii lub kolonii wyjazdowej wzięło udział 279 dzieci zamieszkałych na terenie gminy Strzelin.

Członkowie Strzelińskiego Klubu Karate Kyoukushin
Zawody pływackie organizowane przez UKS Butterfly
Nagroda dla zawodnika Boxing Klub StrzelinZadania publiczne zlecone w trybie pozakonkursowymOprócz zadań publicznych realizowanych na podstawie otwartych konkursów ofert, współpraca finansowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) opierała się również na realizacji zadań publicznych w zakresie art. 19a tejże ustawy. Tryb zlecania zadań publicznych na wniosek organizacji pozarządowych umożliwiał zawarcie umów oraz przekazanie dotacji organizacjom pozarządowym z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zadania realizowano w obszarze:

  • kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki;

  • polityki społecznej;

  • profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

  • zwalczania narkomanii.

W zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki przekazano środki finansowe na realizację zadań publicznych 11 organizacjom pozarządowym. Organizacje: UKS Butterfly, Klub Sportowy Strzelinianka, UKS Tygrysy, Strzeliński Klub Biegacza „Granit”, TKS Granit, Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Polskie Towarzystwo Turystyczo-Krajoznawcze, Polski Związek Wędkarski, LKS Brożec, Stowarzyszenie Sportowe Hałas Team, TKKF Ognisko Jastrząb, 5 organizacji pozarządowych skorzystało więcej niż jeden raz z tej formy współpracy z Gminą Strzelin, w związku z czym podpisano 18 umów na sfinansowanie w całości bądź dofinansowanie zadań publicznych. Środki finansowe przekazane organizacjom pozarządowym w wyżej wymienionym zakresie wyniosły 88.940,72 zł.

W zakresie polityki społecznej przekazano środki finansowe 3 organizacjom pozarządowym. Środki finansowe przekazane organizacjom pozarządowym w wyżej wymienionym zakresie wyniosły 10.540,00 zł.

W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przekazano środki finansowe 3 organizacjom pozarządowym. W związku z powyższym podpisano 4 umowy na sfinansowanie bądź dofinansowanie zadań. Środki finansowe przekazane organizacjom pozarządowym w wyżej wymienionym zakresie wyniosły 16.125,00 zł.

W zakresie zwalczania narkomanii przekazano środki finansowe 2 organizacjom pozarządowym i podpisano 2 umowy na sfinansowanie bądź dofinansowanie zadań. Środki finansowe przekazane organizacjom pozarządowym w wyżej wymienionym zakresie wyniosły 13.975,00 zł.

Festyn organizowany przez Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Promienie"
Zawodnicy TKS Granit
Zawodnicy Strzelińskiego Klubu Biegacza