ZARZĄDZENIA Burmistrza Miasta I Gminy


obszary Zarządzeń Burmistrza miasta I gminy


W 2020 roku Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin wydała w sumie 272 zarządzenia. Zdecydowana większość zarządzeń podjętych przez Burmistrza dotyczyła kwestii związanych z nieruchomościami. Na ich mocy podawano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia, bądź użyczenia.


Drugim z najczęściej poruszanych przez Burmistrza obszarów była organizacja Urzędu i Gminy. Spora część zarządzeń odnosiła się do organizacji pracy w Urzędzie w dobie pandemii COVID-19 oraz egzaminów kończących służbę przygotowawczą na stanowiska urzędnicze. Zaktualizowano, a w dalszej części roku również nadano nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy, zaktualizowano również Regulamin Pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Strzelinie a także ustalono Regulamin Wynagradzania pracowników Urzędu.


Trzecim wyróżniającym się obszarem były finanse Gminy. Realizowane zarządzenia odnosiły się przede wszystkim zmian w uchwale budżetowej.


Znacząca część zarządzeń dotyczyła także zamówień publicznych, jednostek organizacyjnych a także kwestii z zakresu gospodarki mieszkaniowej.


WYKAZ ZARZĄDZEŃ Burmistrza Miasta I Gminy