ocena ogólna - INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNAKRÓTKA OCENA GMINY

Dzięki realizacji licznych inwestycji i modernizacji sieci kanalizacyjnej wskaźnik awaryjności sieci kanalizacyjnej wskazuje, że Gmina Strzelin znajduje się w sprzyjającej sytuacji względem gmin w grupie porównawczej. Na tle gmin o podobnych uwarunkowaniach rozwoju, sytuacja Gminy jest sprzyjająca biorąc pod uwagę koszt zagospodarowania odpadów. Wydatki bieżące z tego tytułu w przeliczeniu na mieszkańca rosną, ale w mniejszym stopniu niż w porównywanych gminach. Niesprzyjająca sytuacja Gminy Strzelin związana jest m.in. ze wskaźnikiem dotyczącym dopłat do publicznego transportu drogowego, która z kolei jest spowodowana darmowymi biletami na linie miejskie w Strzelińskiej Komunikacji Publicznej.

Od 2 lipca 2018 roku zaczęła funkcjonować na terenie całej Gminy Strzelin Strzelińska Komunikacja Publiczna (SKP) w zakresie pasażerskich przewozów osób. To w dużej mierze proekologiczne działanie mające na celu ograniczenie przejazdów własnymi pojazdami samochodowymi, a tym samym obniżenie emisji szkodliwych spalin i obniżenie poziomu hałasu. Strzelińska Komunikacja Publiczna działa w oparciu o zakupione pojazdy do przewozu osób tzn. czterech elektrycznych pojazdów wolnobieżnych FRUGAL do obsługi linii miejskich oraz dziewięciu busów IVECO przewożących pasażerów na liniach podmiejskich. Część środków na ten cel Gmina Strzelin pozyskała na podstawie zawartej w dniu 13.06.2017 r. umowy z Województwem Dolnośląskim o dofinansowanie projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Strzelin poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji miejskiej i podmiejskiej”. Projekt uzyskał wsparcie w ramach poddziałania 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Całkowita wartość zadania wyniosła: 4.688.184,44 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiła kwota: 3.901.525,87 zł.Wskaźniki w obszarze INFRASTRUKTURA i gospodarka komunalna

*wskaźnik IG10 kalkulowany jest w oparciu o wykonanie wydatków inwestycyjnych poniesionych w latach 2016-2020 w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. W budżecie Gminy Strzelin w latach 2016-2020 w rozdziale tym nie wykazywano wydatków inwestycyjnych stąd wartość wskaźników w każdym analizowanym roku wykazano na poziomie 0 zł. Należy jednak wskazać, że w zakresie ochrony klimatu i powietrza atmosferycznego w latach 2016-2020 Gmina Strzelin poniosła znaczące wydatki (ujmowane w innych działach klasyfikacji budżetowej):

  • w latach 2016-2018 - średnio 955.720 zł, co w przeliczeniu na mieszkańca daje kwotę 45,25 zł;

  • w latach 2017-2019 - średnio 931.534 zł, co w przeliczeniu na mieszkańca daje kwotę 44,10 zł;

  • w latach 2018-2020 - średnio 817.119 zł, co w przeliczeniu na mieszkańca daje kwotę 38,71 zł.