OCENA OGÓLNA - MIESZKAŃCYKRÓTKA OCENA GMINY

Z punktu widzenia oceny demograficznej Gminy należy wskazać, że na tle gmin należących do grupy porównawczej Gmina Strzelin w 2020 r. była liderem pod względem salda migracji, czyli różnicą pomiędzy zameldowaniami i wymeldowaniami na pobyt stały w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców. Wskaźnik ten w 2020 roku przyjął wysoką wartość 9,1. W bardzo sprzyjającej sytuacji znalazł się też drugi wskaźnik dotyczący zmian liczby ludności, czyli przyrost naturalny. W Gminie Strzelin, w dotkniętym pandemią 2020 roku, liczba urodzeń była tylko nieznacznie niższa od liczby zgonów.

Innymi wskaźnikami, które znajdują się bliżej najlepszej jednostki w grupie porównawczej Gminy Strzelin są dochody z PIT per capita wynoszące blisko 1.000 zł, frekwencja wyborcza wynosząca ponad 60% w 2020 roku, liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym oraz dochody z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych od osób fizycznych per capita. Warto również dodać, że wskaźnik dotyczący zastępowalności pokoleń na rynku pracy z roku na rok ulega poprawie. Powyższe składowe przekładają się na sprzyjającą sytuację w ogólnej ocenie demograficznej Gminy Strzelin.Wskaźniki w obszarze MIESZKAŃCY