ocena ogólna - ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA I WSPARCIE DLA RODZIN
KRÓTKA OCENA GMINY

W 2020 r. Gmina Strzelin w zakresie zdrowia, pomocy społecznej i wsparcia dla rodzin realizowała zadania o charakterze własnym i zleconym. Na tle gmin o podobnych parametrach Gminę Strzelin wyróżnia korzystna zmiana jaka nastąpiła w przypadku odsetka osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej. Świadczy to o poprawie sytuacji materialnej mieszkańców Gminy. Na tle gmin należących do grupy porównawczej Gmina Strzelin wypada słabej biorąc pod uwagę wysokość realizowanych wydatków inwestycyjnych w obiekty ochrony zdrowia i pomocy społecznej.Wskaźniki w obszarze ZDROWIE, pomoc społeczna i wsparcie dla rodzin

*wskaźnik Z10 kalkulowany jest w oparciu o wykonanie wydatków poniesionych w latach 2016-2020 w paragrafie 236 (dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego). W budżecie Gminy Strzelin w latach 2016-2020 w paragrafie tym nie wykazywano wydatków stąd wartość wskaźników w każdym analizowanym roku wykazano na poziomie 0 zł. Należy jednak wskazać, że w zakresie przekazanych dotacji dla organizacji pożytku publicznego tylko w roku 2020 Gmina Strzelin wydatkowała 730.231 zł, co szerzej opisane jest w zakładce "Współpraca z NGO".